ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ EKTAKTOY ΜΕΛΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΥ PILATES»

Παρακαλούμε διευκρινίστε αν η αίτηση αφορά:

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω

Δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου ότι :

α. Κατοικώ ή διαμένω στην Ελλάδα στη διεύθυνση .
και είμαι άνω των 18 ετών,

β. Έχω λάβει πιστοποίηση εκπαιδευτή της μεθόδου Pilates για τη διδασκαλία των ασκήσεων στο έδαφος και στα βασικά όργανα (ήτοι στα στα Reformer, Cadillac, High Chair, Wunda Chair, Ladder Barrel και Spine Corrector) από το φορέα , έχοντας συμπληρώσει ώρες εκπαίδευσης

Ή/ΚΑΙ
Έχω () χρόνια εμπειρίας στην πρακτική διδασκαλία της μεθόδου στο (αναγράψτε πού, σε ποια χώρα, σε ποιο studio)

Ή/ΚΑΙ
Είμαι εκπαιδευόμενος/η στη μέθοδο Pilates, στο πρόγραμμα .
γ. Δεν έχω καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος ή παραπεμφθεί στο δικαστήριο για τέλεση κακουργήματος ή καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για ποινικά αδικήματα κατά της ζωής, αδικήματα βίας, χρήσης ή διάθεσης ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπείας, κλοπής, υπεξαίρεσης, λαθρεμπορίας, δωροδοκίας, δωροληψίας, παραχάραξης, πλαστογραφίας, απιστίας, απάτης, εκβίασης, ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ή παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων και
δ. Δεν ανήκω σε άλλο Σωματείο με σκοπό αντίθετο από αυτόν του Ελληνικού Σωματείου Μεθόδου Pilates.

Επισυνάψτε αντίγραφο πιστοποίησης ή/και αποδεικτικό εμπειρίας διδασκαλίας.

Βεβαιώνω ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι αληθείς και ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους του Καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων του Ελληνικού Σωματείου Μεθόδου Pilates. Γνωρίζω δε ότι η ψευδής δήλωση ή η παραβίαση των κανονισμών του Ελληνικού Σωματείου Μεθόδου Pilates από πλευράς μου συνεπάγεται τη διαγραφή μου από μέλος του Σωματείου.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: €25
Αθήνα, Ημερομηνία